sty 06 2016 Na­wet w naj­gor­szej sy­tuac­ji można...
Komentarze: 0

Co można naz­wać sztuką i szczy­tem zna­jomości sa­mego siebie oraz na prawdę op­ty­mis­tycznie nas­ta­wione­go do życia człowieka?! - umiejętność pop­ra­wienia so­bie hu­moru ... sa­mym sobą, co niewiele osób potrafi! 

 

Poczuć się szczęśli­wym tzn :
wzruszyć się każdą kroplą deszczu, usłyszeć szum wiat­ru,
przeżywać każdą z chwil gdy na naszej twarzy po­jawia się coś
co na­zywa­my uśmie­chem..pa­mietać chwi­le gdy ser­ce moc­niej bi­je..
biec pod ma­lino­wym niebiem..ciągle przed siebie..
bo prze­cież nie można biec do przo­du pat­rząc w tył
.a jeśli zde­cydu­jemy się na ta­ki sposób biegu..o wiele ut­rudni­my so­bie życie..
Praw­da jest ta­ka że ludzie jeśli chcieli­bybyć szczęśli­wym by­liby..
wys­tar­czy isc przez życie z op­ty­mis­tycznym po­dejściem..nies­te­ty w dzi­siej­szym swiecie jest tak
że ludzie na­wet ma­jac wszyzstko co im pot­rze­ba znajdą powód by po­narze­kać..
szu­kamy pecha tam gdzie go niema.. cho­roba cy­wili­zacyj­nej ab­strak­cji..XXI w. 

Jolina   
Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj nowy komentarz